УРБАН

Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

Урбаните градини во заедницата се градини кои функционираат преку заедничка и доброволна посветеност, нудејќи простор каде што може да се зајакнат социјалното вклучување, духот на заедницата, учењето и солидарноста. Урбаните градини обезбедуваат можност за конструктивни активности, придонес кон заедницата, градење на односи и развој на меѓучовечки вештини. Покрај тоа, урбаното градинарство придонесува за прилагодување на климатските промени и опсегот на екосистемот.

Во овој контекст, УРБАН има за цел да поттикне активно учество и едукација на членовите на локалната заедница - вклучително ранливи категории и загрозени млади луѓе, мигранти / бегалци - преку поставување и одржување урбани градини и заедничка работа во ова инклузивно опкружување.

Кој ќе има корист?

Ранливи категории и млади луѓе загрозени од исклучување

Млади луѓе со мигрантско / бегалско потекло

Млади луѓе кои се соочуваат со економски пречки или доаѓаат од рурални области

Обучувачи, членови на организации

Партнери:

АМАДОРА ИНОВА

Amadora Inovation E.M Unipessoal Lda. е јавна институција, во целосна сопственост на Градскиот совет на Амадора, со статус на општинска компанија и има седиште во општина Амадора. Основано е во 1999 година како Интеркултурна школа за професии и спорт, а во 2016 година, го усвои своето ново име. Има свои средства и административна и финансиска автономија и во моментов ги развива своите активности во две различни зони во градот Амадора. Во рамките на новата стратегија за општина Амадора, но и во поглед на новите предизвици што ги поставуваше социо-економскиот контекст на градот, Интеркултурната школа за професии и спорт сега е АМАДОРА ИНОВА!

Ова е сега компанија насочена кон три стратешки области на интервенција:

  • Amadora TECH – столбот за поддршка на претприемништво и развој на деловната мрежа во округот;
  • Амадора Сори – столб за борба против предвремено напуштање на училиштето и неуспех;
  • Амадора Куида – столбот на социјалните иновации.

Нашата цел е да направиме разлика и да придонесеме така што преку нашата динамика и креативност да најдеме нови решенија и одговори на предизвиците на општината. За повеќе информации, посетете ја веб страната www.amadorainova.pt!

BUPNET GmbH

BUPNET GmbH, основана во 1985 година, и е провајдер за образование на возрасни со долгорочно искуство во развој и управување со национални и европски курсеви и проекти за обука. Тимот BUPNET има голема експертиза во управување со европски проекти во сите четири образовни области, (внатрешно и надворешно) оценување, развој на е-учење, апликации и мешовити решенија за учење, како и во европското поле за истражување за валидација на неформалното учење. Главни полиња од интерес: одржлив развој, “раскажување приказни”, континуиран професионален развој, учење ориентирано кон компетентност, итн.

EINURD

Еinurd е непрофитна организација која се фокусира на обука и развој на заедницата. Ајнурд вработува и се базира на мрежа на експерти за истражување, едукација и обука во заедницата. Клиенти на Ајнурд се главно непрофитни организации, вклучително училишта и едукативни центри на сите нивоа, од предучилишни установи до универзитети, како и организации и центри за иновации и развој на заедницата. Бизнисот и работењето на Ајнурд вклучуваат: консултации, истражувања, истражувања, развој на образовни ресурси, еднаква ревизија на плати и валидација на неформалното учење, развој на наставни програми и модели на обука, и лице в лице и учење на далечина или е-учење. Ајнурд исто така им обезбеди на организациите обучени менаџери на проекти за локални, транснационални, долгорочни и краткорочни проекти.

XWHY | АГЕНЦИЈА ЗА РАЗБИРАЊЕ

XWHY / Агенција за разбирање е советничка група која се фокусира на јасноста и значењето. Од урбанистичко планирање и креирање политики до лидерство и иновации на производи – тимот обезбедува разбирање за контекстот и културите што откриваат одржливи решенија. Примена на методи од хумани науки – филозофија, антропологија, етнографија, економија на однесување – е начин на работа со приватниот и јавниот сектор. Области на експертиза: применети хуманистички науки, градење заедница, создавање плацеви, истражување и консултации, етнографија, организациска антропологија, одржлив развој.

КМОП | Центар за социјална акција и иновации

КМОП – Центар за социјална акција и иновации е невладина организација, лоцирана во Атина, Грција со повеќе од 40 години искуство во одржлив развој, заштита на човековите права, социјална инклузија и истражување на политиките. Организацијата се фокусира на градење на истрајноста на луѓето, борба против нееднаквостите и поддршка на инклузивен и одржлив раст преку развој и имплементација на разни иновативни алатки, програми и политики. КМОП е присутна и има воспоствено партнерства на интернационално ниво, работејќи со докажани учесници и во јавниот и приватниот сектор, како и со граѓанското општество, за да се поттикнат интервенции кои ќе дадат решенија и кои се базирани на знаење, a се од суштинско значење за поттикнување на отпорноста. Освен директно обезбедување на социјални услуги, експертизата на КМОП се однесува на дизајнирање и имплементација на влијателни програми во областа на образованието, миграцијата, заштитата на човековите права, вработувањето, менталното здравје и социјалната економија. КМОП е координатор на УРБАН. За повеќе информации посетете ја веб страната www.kmop.gr

KMOP SKOPJE

Подружницата на КМОП во Скопје е граѓанска организација, која е регистрирана како локално Здружение на граѓани и работи автономно, но се потпира на богатото искуство на КМОП и ги следи состојбите во однос на ранливите групи во државата. Нејзината цел е да биде активно вклучена во сферата на системот на социјална заштита во С. Македонија колку што е можно повеќе, да допринесе за олеснување на различните ранливи групи преку креирање на иновативни и ефективни решенија за некој од проблемите кои се јавуваат во државата, градејќи поотпорни локални заедници. КМОП Скопје преку сеопфатна анализа, одржливи проектни активности и нејзино директно вклучување со локалните заедници континуирано вложува напори за решавање на различни проблеми, кои произлегуваат од разни систематски недостатоци на политиките и секојдневно ги погодуваат поединците од маргинализирани групи. КМОП Скопје спроведува проекти преку стратешко партнерство со јавни институции како што се Министерството за труд и социјална политика, (Националниот) Институт за социјална работа и социјална политика и (Локалните) центри за социјална работа, како и во соработка со институции и организации од приватниот и граѓанскиот сектор, особено фокусирани на полето на социјална заштита и инклузија.