URBAN

Jaunimo įtraukimas į miesto sodininkystės veiklas

Miesto bendruomeniniai sodai – bendru savanorišku sutarimu prižiūrimos erdvės, skatinančios socialinę įtrauktį, puoselėjančios bendruomenės dvasią, solidarumą ir naujų įgūdžių formavimąsi. Miesto sodininkystė suteikia galimybę gyventojams užsiimti konstruktyvia veikla, prisidėti prie bendrų tikslų įgyvendinimo, kurti draugiškus santykius bei ugdyti tarpasmeninius įgūdžius. Be to, miestų sodai padeda prisitaikyti prie klimato kaitos, miestų ekosistemos.

Šiame kontekste URBAN siekia užtikrinti vietos bendruomenių (tame tarpe ir socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, migrantų bei pabėgėlių) edukaciją ir įsitraukimą į miesto sodų steigimo ir puoselėjimo veiklas.

Kam bus naudinga?

Pažeidžiamoms socialinėms grupėms priklausančiam, atskirtį patiriančiam jaunimui

Pabėgėlių / migrantų statusą turinčiam jaunimui

Jauniems žmonėms, susiduriantiems su ekonominėmis kliūtimis ar atvykusiems iš kaimo vietovių

Edukatoriams, mokytojams, organizacijų atstovams

Partneriai:

AMADORA INOVA

Amadora Inovation E.M Unipessoal Lda yra viešoji įstaiga, priklausanti Amadoros miesto tarybai, turinti savivaldybės įmonės statusą ir būstinę Amadoros savivaldybėje. Ji buvo įkurta 1999-aisiais metais kaip tarpkultūrinė profesijų ir sporto mokykla, o dabartinį pavadinimą įgijo 2016-aisiais. Amadora Inova yra išlaikiusi finansinę ir administracinę autonomiją ir savo veiklą plėtoja dviejose skirtingose Amadoros miesto zonose. Pradėjus įgyvendinti naują Amadoros savivaldybės strategiją, taip pat atsižvelgiant į naujus socio-ekonominius iššūkius, profesijų ir sporto mokykla tapo Amadora Inova!

Dabar įmonė orientuojasi į tris strategines intervencijos sritis:

  • Amadora TECH – parama verslumui ir entreprenerystei
  • Amadora Sorri – kovai su mokyklos nebaigimu ir nesėkmėmis
  • Amadora Cuida – socialinių inovacijų skatinimui

Įmonės tikslas yra prisidėti prie realių pokyčių ir, naudojant kūrybiškumą bei dinamiškumą, rasti naujų sprendimų ir atsakymų į savivaldybei kylančius iššūkius.

Daugiau informacijos galite rasti www.amadorainova.pt!

BUPNET GMBH

Įkurta 1985-aisiais metais, BUPNET yra suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja, turinti ilgalaikę nacionalinių ir Europos projektų valdymo bei koordinavimo patirtį. BUPNET komanda turi didelę projektų valdymo patirtį visose keturiose švietimo srityse: (vidiniame ir išoriniame) vertinime, elektroninio mokymosi, mobiliųjų programėlių, mišrių mokymo sprendimų, taip pat neformaliojo mokymo tyrimų srityje. Pagrindinės interesų sritys: darnus vystymasis, „storeytelling“, į kompetencijas orientuotas mokymas, kt.

EINURD

Einurd yra nepelno siekianti organizacija, kuri specializuojasi mokymų ir bendruomenės plėtros srityje. Einurd dirba su bendruomenės tyrimų, edukacijos ir mokymų srities ekspertais. Didžioji dalis organizacijos klientų – nepelno siekiančios organizacijos, tame tarpe mokyklos ir švietimo centrai, varijuojantys nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki universitetų ir inovacijos centrų. Einurd veikla apima konsultavimą, tyrimus, apklausas, švietimo resursų plėtrą, vienodo darbo užmokesčio auditą ir neformaliojo ugdymo priežiūrą, mokymo programų ir mokymo modelių kūrimą. Einurd taip pat įtraukia savo kompetentingus projektų vadovus į įvairius vietinės reikšmės, tarptautinius, trumpalaikius ir ilgalaikius projektus.

Xwhy | Supratimo agentūra

Naudodama humanitarinių mokslų metodus, agentūros komanda atlieka kokybinius tyrimus ir konsultuoja įmones, institucijas bei organizacijas darnaus vystymosi, elgesio pokyčio, infrastruktūros įveiklinimo ir duomenų įprasminimo klausimais. Atsižvelgiant į vykdomų projektų pobūdį, agentūra nuolat bendradarbiauja su tarpdisciplininių partnerių tinklu. Tai leidžia pateikti atsakymus skirtingų sričių klientams, veikiantiems dalijimosi ekonomikos, transporto ir judumo, teritorijų planavimo, politikos kūrimo, socialinio verslo, bendruomenių, kultūros ir kt. sektoriuose. Agentūra padeda kurti naujus ar tobulinti esamus produktus ir paslaugas, patekti į naujas rinkas, kurti vertę suinteresuotosioms šalims, diegti inovacijas ir tvariai augti.

KMOP | Socialinių veiksmų ir inovacijų centras

KMOP yra nepelno siekianti organizacija, įsikūrusi Atėnuose, Graikijoje ir turinti daugiau nei 40-ies metų patirtį darnaus vystymosi, socialinio ugdymo, žmogaus teisių apsaugos, socialinės įtraukties bei politikos tyrimų srityse. Organizacija didžiausią dėmesį skirią kovai su nelygybe, remia tvarią plėtrą, kurdami ir įgyvendindami novatoriškas programas, veiklos kryptis ir priemones. KMOP yra užmezgusi glaudų partnerystės tinklą tarptautiniu lygmeniu, dirba su viešojo ir privataus sektoriaus atstovais, pilietine visuomene, siekdama skatinti žiniomis pagrįstas, į sprendimus nukreiptas intervencijas. Be tiesioginių socialinių paslaugų teikimo, KMOP patirtis yra susijusi su įtaigių programų švietimo, migracijos, žmogaus teisių apsaugos, įdarbinimo, psichologinės sveikatos ir socialinės ekonomikos srityse rengimu ir įgyvendinimu. KMOP yra URBAN projekto koordinatorė. Daugiau informacijos galite rasti www.kmop.gr.

ΚΜΟP SKOPJE

KMOP skyrius Skopjėje yra pilietinės visuomenės organizacija, kuri yra registruota kaip vietos nevyriausybinė organizacija bei veikia autonomiškai, turėdama mandatą pasinaudoti KMOP darbo su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis patirtimi. Organizacijos tikslas – kiek įmanoma aktyviau prisidėti prie Šiaurės Makedonijos socialinės gerovės sistemos kūrimo, inovatyvių ir efektyvių problemų sprendimo vietos bendruomenių ir pažeidžiamų grupių atžvilgiu. KMOP Skopje, atlikdami išsamias analizes, vykdydami tvarią projektinę veiklą ir tiesiogiai atstovaudami vietos bendruomenių interesus, prisideda prie įvairių problemų, kylančių dėl politikos sisteminių trūkumų, sprendimo. KMOP Skopje įgyvendina projektus, remdamasi strategine partneryste su tokiomis valstybinėmis institucijomis, kaip Darbo ir socialinės politikos ministerija, Socialinio darbo institutas ir Socialinio darbo centrai (vietos). Organizacija taip pat bendradarbiauja su institucijomis ir organizacijomis iš privataus ir pilietinės visuomenės sektorių, skirdama ypatingą dėmesį socialinei apsaugai bei socialinės atskirties mažinimui.