URBAN

Συμμετοχή της νεολαίας σε δραστηριότητες αστικής κηπουρικής

Οι αστικοί κήποι καλλιεργούνται από κοινού και μέσω της εθελοντικής δέσμευσης, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, του ομαδικού πνεύματος, της μάθησης και της αλληλεγγύης. Προσφέρουν την ευκαιρία για εποικοδομητικές δραστηριότητες, συνεισφορά στην τοπική κοινότητα, ανάπτυξη σχέσεων και ενδυνάμωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η αστική κηπουρική συμβάλλει στην προσαρμογή του περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διάσταση του οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο URBAN φιλοδοξεί να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και την εκπαίδευση των μελών των τοπικών κοινοτήτων – συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και απειλούμενων με αποκλεισμό νέων, των μεταναστών/ιών και προσφύγων – μέσω της δημιουργίας και της συντήρησης αστικών κήπων και της συνεργασίας σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον.

Ποιοι/ες θα επωφεληθούν από το έργο;

Νέοι/ες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό

Νέοι/ες που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών/προσφύγων

Νέοι/ες που αντιμετωπίζουν οικονομικά εμπόδια ή κατάγονται από αγροτικές περιοχές

Εκπαιδευτές/εύτριες - μέλη τοπικών οργανώσεων

Εταίροι:

AMADORA INOVA

Ο Amadora Inovation E.M Unipessoal Lda. είναι δημόσιος φορέας που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αμαδόρα και λειτουργεί με καθεστώς δημοτικής εταιρείας. Ιδρύθηκε το 1999 ως Διαπολιτισμική Σχολή Επαγγελμάτων και Αθλητισμού και υιοθέτησε, το 2016, τη νέα του ονομασία. Διαθέτει ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία αλλά και διοικητική και οικονομική αυτονομία. Αναπτύσσει τις δραστηριότητές του σε δύο διαφορετικές ζώνες της πόλης της Αμαδόρα. Στο πλαίσιο χάραξης μίας νέας στρατηγικής για τον δήμο της Αμαδόρα και ενόψει των νέων προκλήσεων που θέτουν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ζωής της πόλης, η Διαπολιτισμική Σχολή Επαγγελμάτων και Αθλητισμού μετονομάστηκε πλέον σε AMADORA INOVA.

Πρόκειται για μία εταιρεία που επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικούς τομείς παρέμβασης:

  • Amadora TECH – Ο πυλώνας στήριξης της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης του επιχειρηματικού ιστού του δήμου·
  • Amadora Sorri – Ο πυλώνας καταπολέμησης της σχολικής εγκατάλειψης και αποτυχίας·
  • Amadora Cuida – Ο πυλώνας κοινωνικής καινοτομίας.

Αποστολή μας είναι να κάνουμε τη διαφορά και να συμβάλουμε με τον δυναμισμό και τη δημιουργικότητά μας στην εύρεση καινοτόμων λύσεων και απαντήσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο δήμος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο: www.amadorainova.pt!

BUPNET GmbH

Το BUPNET GmbH ιδρύθηκε το 1985 και είναι πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων με μακρά πείρα στην ανάπτυξη και τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έργων. Η ομάδα του διαθέτει υψηλή εμπειρογνωσία στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων σε τέσσερις εκπαιδευτικούς τομείς: την (εσωτερική και εξωτερική) αξιολόγηση, την ανάπτυξη ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), εφαρμογών για κινητά (apps) και τη δημιουργία λύσεων μικτής μάθησης, καθώς και στο πεδίο της έρευνας στην Ευρώπη για την επικύρωση της άτυπης μάθησης. Οι κύριοι τομείς στους οποίους επικεντρώνει το ενδιαφέρον του είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η αφήγηση ιστοριών, η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, η μάθηση που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων κλπ.

Einurd

Ο Einurd είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας. Στηρίζεται σε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κοινοτικής έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι πελάτες του Einurd είναι κυρίως ΜΚΟ, σχολεία και κέντρα εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων (από νηπιαγωγεία έως πανεπιστήμια), καθώς και οργανισμοί και κέντρα καινοτομίας και ανάπτυξης. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται περιλαμβάνουν: παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση ερευνών και μελετών, ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων, έλεγχο ίσης αμοιβής και επικύρωση της άτυπης μάθησης, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και μοντέλων κατάρτισης (δια ζώσης και σε συνδυασμό με e-learning). Τέλος, παρέχει άρτια εκπαιδευμένους διαχειριστές έργων σε οργανισμούς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση εθνικών και διακρατικών έργων μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας διάρκειας.

XWHY | AGENCY OF UNDERSTANDING

Η συμβουλευτική ομάδα XWHY / Agency of Understanding επικεντρώνει τη δράση της σε διάφορους τομείς, όπως είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής, η ηγεσία και η καινοτομία των προϊόντων, με στόχο την κατανόηση του πλαισίου και της κουλτούρας που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε βιώσιμες λύσεις. Η συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή μεθόδων που προέρχονται από τις ανθρωπιστικές επιστήμες (π.χ. φιλοσοφία, ανθρωπολογία, εθνογραφία, συμπεριφορικά οικονομικά κτλ.). Οι τομείς εξειδίκευσης της XWHY / Agency of Understanding είναι οι  εφαρμοσμένες ανθρωπιστικές επιστήμες, η ενίσχυση των κοινοτήτων, η δημιουργία χώρων, η έρευνα και η συμβουλευτική, η εθνογραφία, η οργανωτική ανθρωπολογία και η βιώσιμη ανάπτυξη.

KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Το ΚΜΟΠ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα στην Αθήνα, που διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια πείρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των δράσεών του συγκαταλέγονται  η οικοδόμηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των ανθρώπων, η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η ενίσχυση της συμπεριληπτικής και βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ανάπτυξης και της υλοποίησης ποικίλων καινοτόμων εργαλείων, προγραμμάτων και πολιτικών. Το KMOΠ έχει εδραιώσει μία ισχυρή παρουσία και εταιρικές σχέσεις σε διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με σημαντικούς παράγοντες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό την πραγματοποίηση παρεμβάσεων για την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που μαστίζουν τη σύγχρονη κοινωνία. Εκτός από την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η τεχνογνωσία μας σχετίζεται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών πρωτοβουλιών με θετικό αντίκτυπο στους τομείς της εκπαίδευσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής οικονομίας. Το ΚΜΟΠ είναι ο συντονιστής του έργου URBAN.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο: www.kmop.gr

ΚΜΟΠ ΣΚΟΠΙΩΝ

Το ΚΜΟΠ Σκοπίων είναι μία Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ), η οποία έχει καταχωριστεί ως τοπική ΜΚΟ. Εργάζεται αυτόνομα αλλά με την εντολή να αξιοποιήσει το ιστορικό και την έως τώρα πορεία του ΚΜΟΠ Ελλάδας προς όφελος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Πρωταρχική του επιδίωξη είναι να συμμετέχει όσο το δυνατόν πιο ενεργά στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και να συμβάλλει στην ανακούφιση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αναπτύσσοντας καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις σε ορισμένα από τα προβλήματα που μαστίζουν τη χώρα και ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων. Το ΚΜΟΠ Σκοπίων καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες, μέσω διεξοδικών αναλύσεων και άμεσης συνεργασίας με τοπικές κοινότητες, για να αντιμετωπίσει προβλήματα που οφείλονται σε συστηματικές ελλείψεις της κρατικής πολιτικής και πλήττουν σε καθημερινή βάση άτομα που προέρχονται από µειονεκτικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, υλοποιεί έργα μέσω της σύναψης στρατηγικών συμπράξεων με δημόσιους φορείς, όπως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, το (Εθνικό) Ινστιτούτο Κοινωνικής Εργασίας και τα (Τοπικά) Κέντρα Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και μέσω της συνεργασίας με φορείς και οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών που εξειδικεύονται σε θέματα κοινωνικής ένταξης και προστασίας.